Home Despre noi Call book Concursuri Articole Repetoare APRS Retea de urgenta EME Linkuri Bazar Contact

Regulament Intern

Regulament Intern al

Clubului sportiv Radioclub “ADMIRA”

Capitolul I

Art. 1. Prezentul document completează statutul asociaţiei, membrii existenţi şi noii membri obligându-se să-l respecte.

Art. 2. Prezentul regulament este public. Drepturile de autor asupra acestui document aparţin Clubului sportiv Radioclub “ADMIRA”.

 

Capitolul II

Orice persoana, poate fi membra a radioclubului, cu conditia cunoasterii si respectarii tuturor documentelor care concura la buna desfasurare a activitatilor desfasurate de acesta.

Clubului sportiv Radio „ADMIRA” se compune din coeziunea următorilor tipuri de membrii

 

Art.1 Membrii fondatori

-         Membrii care au semnat actul de formare a Radioclubului la infiintarea acestuia.

 

Art. 2 Membrii cotizanţi
a) Pentru a deveni membru cotizant, radioamatorii complectează o cerere de înscriere (anexa I).

b) Această calitate se poate pierde:
- prin deces;
- la cerere (retragere voluntară);
- prin neplata cotizaţiei anuale (dupa o perioada de gratie, stabilita de Adunarea generala si dusa la indeplinire de Consiliul de Administratie)
 

Art. 3 Membrii simpatizanţi
a) Pentru a deveni membru simpatizant, radioamatorii complectează o cerere de înscriere (anexa I).

b) Această calitate se poate pierde:
- prin deces;
- la cerere (retragere voluntară).

-membrii simpatizanti nu platesc cotizatie,nu au obligatii si nu au drepturi administrative in cadrul clubului. Pot folosi bunurile materiale si nemateriale ale clubului doar in compania unui membru cotizant.

Art. 4 Membrii de onoare
Membrii de onoare pot fi radioamatorii care şi-au adus o contribuţie deosebită la realizarea şi dezvoltarea radioamatorismului. Această calitate a unui membru este propusă de catre cel putin doi membrii cotizanti  Consiliul de Administratie al Clubului sportiv Radioclub “ADMIRA” şi aprobată de Adunarea Generala a acestuia.

 

Art. 5 Parteneriate

Clubului sportiv Radioclub “ADMIRA”poate încheia parteneriate  sau afilieri cu alte radiocluburi în condiţiile respectarii normelor din prezentul Regulament si a celor din Statutului Radioclubului,prin semnarea unei convenţii sau acord de parteneriat , de către Preşedintele Clubului sportiv Radioclub “ADMIRA” sau de catre  un delegat al acestuia,  în baza aprobării Consiliul de Administratie.
  a)  În cazul afilieriila radioclubul ADMIRA, organizatia care solicita afilierea va achita o cotizaţie egală cu contravalorea a 4 persoane.În cazul în care radioclubul respectiv are inscriş cel putin 5 membrii individual şi radioclubul poate justifica membrii prin diverse documente poate fi scutit de taxă,cîstigînd afilierea doar pe baza cereriaprobate de Consiliul de Administratie.

b) Această calitate se poate pierde:
- la cerere (retragere voluntară);
- prin neplata cotizaţiei anuale (dupa o perioada de gratie, stabilita de Adunarea generala si dusa la indeplinire de Consiliul de Administratie)
- prin Hotarare a Adunarii Generale, la solicitarea in scris al oricarui membru cotizant al Radioclubului ADMIRA prin motivarea cererii de excludere si discutarea acesteia in Adunarea Generala.
Art. 6 Obligaţii ale membrilor cotizanţi
a) Toţi membrii au obligaţia de a respecta Statulul şi Regulamentul Intern al Clubului sportiv Radioclub “ADMIRA” şi de a-şi duce la îndeplinire responsabilităţile asumate;
b) Toţi membrii cotizanţi trebuie să-şi achite cotizaţia stabilită de Adunarea Generala.
c) Toţi membrii au obligaţia de a participa şi de a susţine acţiunile şi activităţile clubului;
 
Art. 7 Drepturi ce revin membrilor cotizanţi
a) Dreptul de a alege şi de a fi ales în structurile de conducere al Clubului sportiv Radioclub “ADMIRA”;
b) Dreptul de a participa la acţiunile organizate de club şi de a beneficia de drepturile ce decurg din Regulamentul Intern si a actiunilor la care a luat parte ca membru al unei structuri soprtive.
c) Dreptul de a folosi şi/sau de a împrumuta bunurile materiale din dotarea Clubului sportiv Radioclub “ADMIRA”  pentru acţiunile aprobate de Consiliul de Administratie sau preşedinte sub rezerva retrocedarii lor in conditii similare cu cele de la data imprumutarii.

Capitolul III

 Publicarea informaţiilor
Art. 1 Hotărârile Adunarii Generala şi ale Consiliul de Administratiesunt publice.
Art. 2 Publicarea se va face prin grupul de ştiri internet si emisiunea de informare locala QTC transimisa pe calea undelor.
Art. 3 În sensul prezentului Regulament se defineşte grup de ştiri internet totalitatea site-urilor şi listelor de discuţii prin e-mail cu scopul de a aduce la cunoştinţa membrilor asociaţiei informaţiile privind activităţile acesteia.

Capitolul IV

 Recompense şi sancţiuni
Art. 1 Recompense

Membri Clubului sportiv Radioclub “ADMIRA”, la propunerea oricarui membru al radioclubului, pot fi recompensaţi pentru activităţile lor, dupa o prealabila dezbatere a acesteia in  Consiliul de Administratie.Aceste recompense vor consta in evidentierea la Adunarea Generala, Diplome de Onoare, Plachete sau Trofee sau/si scutirea de plata a cotizatiei anuale pe anumite perioade.

Art. 2 Sancţiuni
a) Sancţiunile disciplinare pot fi aplicate tuturor categoriilor de membrii. Ele vor fi stabilite de Consiliul de Administratie în funcţie de gravitate, dintre cele de mai jos:
1. avertisment verbal

               2. mustrare scrisa

               3. excludere definitivă.

Sancţiunile propuse de Consiliul de Administratie sunt analizate în Adunarea Generala a Clubului sportiv Radioclub “ADMIRA” .Excluderea la propunerea Consiliul de Administratie după prezentarea motivelor sancţionării, prin votul secret a jumătate plus unul din participanţii la Adunarea Generala;

b) Toţi membrii care fac obiectul unei proceduri disciplinare trebuie informaţi despre aceasta, pentru a se putea apăra. Pentru excludere definitiva ei trebuie convocaţi în faţa Adunarii Generale pentru probleme disciplinare .

 Capitolul V

Taxe şi cotizaţii
Art. 1 Membrii Clubului sportiv Radioclub “ADMIRA” vor plăti o cotizaţie anuală în lei, stabilită de Consiliul de Administratie şi aprobată de Adunarea Generala.

Capitolul VI

Dispoziţii finale
Art. 1 Responsabilii acţiunilor desfăşurate sub sigla Clubului sportiv Radioclub “ADMIRA” au obligaţia să redacteze un raport final în termen de 30 de zile de la finalizarea acţiunii, raport ce va fi făcut public prin intermediul listei de discuţii de pe internet şi pe pagina web a Clubului sportiv Radioclub “ADMIRA”. Un sumar al acestui raport va fi prezentat si in cadrul QTC-ului imediat urmator primirii acestuia de catre Consiliul de Administratie.
Art. 2 Toţi membrii asociaţiei sunt obligaţi să cunoască şi să respecte prevederile Statutului Clubului sportiv Radioclub “ADMIRA” şi ale prezentului Regulament Intern.
Art. 3 Toţi membrii Clubului sportiv Radioclub “ADMIRA” au obligaţia ca prin acţiunile lor, directe sau indirecte, să nu lezeze în nici un fel interesele sau prestigiul Clubului sportiv Radioclub “ADMIRA”. In cazul participarii la evenimente legate de activitatea de radioamatorism (competitii, intalniri, simpozioane etc.), cand sunt folosite echipamente, materiale, locatii si orice bun material apartinand Radioclubului, cei ce le folosesc sunt obligati a actiona sub sigla si indicativul acestuia, exceptie facand cazuri explicite pentru care s-a cerut derogarea de la Consiliul de Administratie.
Art. 4 Regulamentul Intern poate fi completat sau modificat de către Adunarea Generală.
Art. 5 Prezentul Regulament a fost aprobat de Consiliul de Administratieal Clubului sportiv Radioclub “ADMIRA” la data de _______________ şi intră în vigoare începând cu aceeaşi dată.

« inapoi

Sponsori

Copyright © 2011 Radio Club Admira Arad.